Παίζοντας στο σκοτάδι

Ακούστε την ιστορία και απαντήστε στις ερωτήσεις

Download the following pdf and pick all the page numbers that match the question.