Ευημερία με τη φύση

Ακούστε την ιστορία και απαντήστε στις ερωτήσεις

Σύρετε και αποθέστε τις ακόλουθες λέξεις στις αντίστοιχες εικόνες τους.

Mark all the verbs in simple present tense